Projektový zámer
(programové obdobie 2014-2020)

Nasledovný formulár Vám pomôže špecifikovať Váš projektový zámer a identifikovať možné zdroje jeho financovania (štátne zdroje, európske investičné a štrukturálne fondy, súkromné zdroje financovania).

Vyplňte prosím odpovede na uvedené otázky, na základe ktorých budeme môcť pre Vás na mieru zanalyzovať dostupné možnosti financovania Vášho projektového zámeru. Získané informácie použijeme výhradne na vypracovanie analýzy možností financovania a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. V prípade otázok ohľadne vyplnenia formulára sa môžete na nás obrátiť písomne zamer@nebotra.com alebo telefonicky: +421 905 033 533.
Viac informácii o spracovávaní a ochrane Vašich osobných údajov na osobne.udaje@nebotra.com, kde môžete i zasielať požiadavky na vymazanie Vašich osobných údajov a tiež v časti Ochrana osobných údajov

V prípade, ak máte viacero zámerov na toho istého žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (rovnaká FO/PO), po kompletnom vyplnení formulára a jedného zámeru formulár odošlite prostredníctvom tlačidla „Odoslať a vyplniť ďalší zámer“. Zámer sa uloží a Vy upravíte iba odpovede na otázky 10 – 13, do ktorých vyplníte ďalší zámer pre toho istého žiadateľa (odpovede na otázky 1 – 9 sa nemenia).

V prípade, ak máte viacero zámerov na rôznych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (každý zámer iná FO/PO), po kompletnom vyplnení formulára a jedného zámeru formulár odošlite prostredníctvom tlačidla „Odoslať“. Zámer sa uloží a vygeneruje sa Vám nový prázdny formulár, do ktorého môžete vyplniť Váš ďalší zámer pre ďalšiu (FO/PO) ako žiadateľa.

Opíšte čo možno najpresnejšie predmet projektového zámeru, prípadne plánované etapy jeho realizácie a predpokladanú časovú náročnosť realizácie. Uveďte, či si realizácia Vášho projektového zámeru vyžaduje špeciálne prípravné práce alebo úpravy (stavebné, iné). Popíšte, či plánovaný zámer nadväzuje na už zrealizovaný predchádzajúci zámer, resp. či má nadväzovať na ďalší Váš zámer. V prípade, ak ste v rámci plánovaného zámeru už zrealizovali nejaké predprípravné práce, stručne popíšte aké.
PoložkaSuma bez DPH
V prípade viacerých položiek pridajte riadky pomocou ikony „PLUS“. Prázdne riadky môžete odstrániť pomocou ikony „MÍNUS“

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o verejnom obstarávaní“), ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb. Ide o proces, ktorý je označovaný aj ako verejná súťaž do ktorej predkladajú svoje cenové ponuky potenciálni dodávatelia na základe zverejnených súťažných podkladov. Z predložených cenových ponúk, ktoré spĺňajú podmienky účasti sa vyberie najlepšia ponuka na základe najnižšej ceny alebo iných merateľných parametrov. Výsledkom verejného obstarávania je zmluva s dodávateľom. Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s verejnými prostriedkami. Pri verejnom obstarávaní sa uplatňujú princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princíp hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

V prípade, že k Vášmu projektovému zámeru máte spracované aj iné podklady, môžete ich sem nahrať prostredníctvom tlačidla „Vyberte súbory“.

max. veľkosť súboru (100 MB)

Musíte mať povolený Javascript!
Prebieha upload súborov. Ak opustíte stránku pred ukončením uploadu, nekompletne uploadované súbory nebudú na server uložené.

V súlade s legislatívou upravujúcou spracovanie údajov Vás prosíme o potvrdenie nižšie uvedených možností.