nebotra.com

Získajte dotáciu z eurofondov pre Váš projektový zámer.

Z našich skúseností sa grantové financovanie firmám oplatí pri investičných projektoch vo výške aspoň 100 tisíc eur. Pri najbežnejšej intenzite pomoci (50 %) tak môžete pre svoj projekt získať až 50 tisíc eur ako nenávratnú pomoc.

Aby sme Vám mohli odborne poradiť, vyplňte, prosím, základné informácie o Vašom zámere.

Opíšte čo možno najpresnejšie predmet projektového zámeru, prípadne plánované etapy jeho realizácie a predpokladanú časovú náročnosť realizácie. Uveďte, či si realizácia Vášho projektového zámeru vyžaduje špeciálne prípravné práce alebo úpravy (stavebné, iné). Popíšte, či plánovaný zámer nadväzuje na už zrealizovaný predchádzajúci zámer, resp. či má nadväzovať na ďalší Váš zámer. V prípade, ak ste v rámci plánovaného zámeru už zrealizovali nejaké predprípravné práce, stručne popíšte aké.
PoložkaSuma bez DPH
V prípade viacerých položiek pridajte riadky pomocou ikony „PLUS“. Prázdne riadky môžete odstrániť pomocou ikony „MÍNUS“

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o verejnom obstarávaní“), ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb. Ide o proces, ktorý je označovaný aj ako verejná súťaž do ktorej predkladajú svoje cenové ponuky potenciálni dodávatelia na základe zverejnených súťažných podkladov. Z predložených cenových ponúk, ktoré spĺňajú podmienky účasti sa vyberie najlepšia ponuka na základe najnižšej ceny alebo iných merateľných parametrov. Výsledkom verejného obstarávania je zmluva s dodávateľom. Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s verejnými prostriedkami. Pri verejnom obstarávaní sa uplatňujú princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princíp hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

V prípade, že k Vášmu projektovému zámeru máte spracované aj iné podklady, môžete ich sem nahrať prostredníctvom tlačidla „Vyberte súbory“.

max. veľkosť súboru (100 MB)

Musíte mať povolený Javascript!
Prebieha upload súborov. Ak opustíte stránku pred ukončením uploadu, nekompletne uploadované súbory nebudú na server uložené.

Získané informácie použijeme výhradne na vypracovanie analýzy možností financovania a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. V súlade s legislatívou upravujúcou spracovanie údajov Vás prosíme o potvrdenie nižšie uvedených možností.

V prípade otázok ohľadne vyplnenia formulára sa môžete na nás obrátiť emailom: zamer@nebotra.com alebo telefonicky: +421 905 033 533.

Pozrite si aktuálne výzvy na financovanie projektov.